Kategorie

Promocje

Płacę przez PayU

I WPROWADZENIE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego skierowanego do Klientów indywidualnych, opierającego się na sprzedaży w sklepie on-line dostępnym pod adresem www.sklep.sonar.pl, prowadzonym przez Sonar Sp. z o.o. ul Kostrzyńska 89 Gorzów Wlkp., NIP: 599 020 50 85, w ramach którego Klientom przyznawane są punkty za zakupione towary. Regulamin określa także warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania Programu.

II PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

2.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Sonar Sp. z o.o. ul Kostrzyńska 89 Gorzów Wlkp., NIP: 599 020 50 85. Program jest prowadzony wyłącznie na terenie Polski.

2.2 Funkcjonowanie Programu opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której, w związku z nabyciem określonych produktów zostają przyznane punkty. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie V Regulaminu.

III UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna bądź firma posiadająca konto w sklepie on-line.

IV PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

4.1 Uczestnik Programu gromadzi punkty na swoim osobistym koncie, poprzez zakup towarów w sklepie on-line. Punkty naliczane są automatycznie.

4.2 Punkty są naliczane za zakup artykułów ze sklepu według następujących reguł: za każde pełne 10 pln brutto z wartości złożonego zamówienia, naliczane jest 10 punktów. Wartość 10 punktów jest przeliczana na 1 zł brutto, który może być wykorzystany na realizację zakupów oferty dostępnej na stronie www.sklep.sonar.pl. Punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności.

4.3 Organizator zastrzega, iż w zależności od konkretnych akcji promocyjnych, wartość punktów przyznawanych może się zmieniać. Podczas specjalnych promocji Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty.

4.4 Punkty za zakup (występujące pod jednym numerem zamówienia) mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po złożeniu zamówienia. Można je wykorzystać po opłaceniu zamówienia.

4.5 Jeżeli Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały naliczone punkty, np., gdy odstąpi od umowy, zwraca nabyty towar, organizator automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów wynikających z wystawionej faktury korygującej z konta Uczestnika Programu.

4.6 Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.

4.7 Punkty są wymieniane na vouchery, które uprawniają do zakupu w systemie www.sklep.sonar.pl.

V WYMIANA PUNKTÓW

5.1 Uczestnik Programu ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na nagrody, zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie dostępnej na stronie www.sklep.sonar.pl.

5.2 W celu wymiany Punktów, Uczestnik powinien wykorzystać mechanizmy na konie Użytkownika w zakładce "moje konto", dostępnej po prawidłowym zalogowaniu. Wymiana może być dokonana pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie. Wykorzystane punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika.

5.3 Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.

5.4 Uczestnik może otrzymać Informację o zgromadzonych punktach za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.sonar.pl logując się na swoje konto, oraz telefonicznie po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę Działu Obsługi Klienta sklepu on-line firmy Sonar Sp z o.o.

5.5 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

VI WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

6.1 Jeśli nie postanowiono inaczej, Punkty wygasają po upływie 6 miesięcy od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

VII USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

7.1 Organizator może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy udostępnił Konto osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej. Przysługuje Państwu prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne odwołanie zawierające uzasadnienie na adres wskazany w pkt 2.1 Regulaminu.

7.2 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.

7.3 Z chwilą doręczenia Organizatorowi Programu Lojalnościowego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator Programu zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

VIII ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM.

8.1 Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Sonar sp. z o.o.. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego

8.2 O zmianach mogą być Państwo powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie www.sklep.sonar.pl.

IX ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

9.1 Organizator zastrzega, iż możemy prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu, poprzez ogłoszenie na stronie www.sklep.sonar.pl

9.2 Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów nie będzie możliwa.

XPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane podane w formularzu zgłoszeniowym: dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w www.sklep.sonar.pl, będą przetwarzane przez Sonar Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp., pełniącego rolę administratora danych osobowych. Organizator nie zamierza udostępniać danych innym podmiotom.

ZGODA NA MARKETING

Udostępnianie Państwa danych innym podmiotom w celach marketingowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy wyrażą Państwo odrębną zgodę na takie działania.

ODWOŁANIE ZGODY NA MARKETING

Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pośrednictwem strony internetowej www.netz.pl lub kontaktując się z działem obsług systemu www.sklep.sonar.pl. Jeżeli odwołali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych na potrzeby marketingowe nie będzie miało miejsca.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I POPRAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 Ustawy. W przypadku zmiany danych, np. adresu lub nazwiska, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Organizatora. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o zmianie jego danych.