REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

SKLEP INTERNETOWY SONAR Sp. z o.o.

z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

§1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez SONAR Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.sklep.sonar.pl z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 89, NIP 599-020-50-85, BDO 000091620, KRS 0000070136, tel +48 95 7250 470, adres e-mail: sklep@sonar.pl

2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym SONAR Sp. z o.o., zwanym dalej Sklepem.

3.    Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.    Każdy Klient Sklepu internetowego SONAR, zwanego dalej Sklepem, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

5.      Podczas dokonywania zakupów w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się

6.    z niniejszym regulaminem i to, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§ 2.
Przedmiot działalności

1.      Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów, materiałów reklamowych i wydawnictw za pośrednictwem Internetu.

2.      Sklep prezentuje na swej stronie www cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów.
Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa Sklepu, mają najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlają rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

 

 

§ 3.
Zamówienia

1.    Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3.    Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia z opcją płatności za pobraniem, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4.    Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

6.      W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy rezygnuje z zamówienia czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo

7.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§ 4.
Ceny i płatności

1.    Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2.    Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

3.      Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie obowiązują zamówień przyjętych do realizacji.

4.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
c ) przy odbiorze – przy zamówieniach odbieranych osobiście z siedziby Sklepu,
d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

5.    Warunkiem przekazania prawa własności towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
Do czasu zapłaty, towar jest własnością Sklepu.

§ 5.
Dostawa

1.    Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich albo udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Sklepu.

2.    Koszty dostawy pokrywa Klient.

 

3.    Termin realizacji zamówienia – standardowo 3 – 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 
W przypadkach szczególnych (Zamówienia indywidualne, brak stanów magazynowych, etc.) termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą mailową lub telefonicznie.

§ 6.
Reklamacje

1.      Podstawą przyjęcia reklamacji jest dokonanie przez klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone w formie pisemnej mailem na adres :zamowienia@sonar.pl bądź listownie na adres sklepu.

2.      W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3.      Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niewłaściwie do jego przeznaczenia.  

4.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu Klient wraz z pracownikiem firmy realizującej dostawę  powinien spisać protokół reklamacyjny i jego kopię przesłać  do Sklepu.

     5.  Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia zwrotu towaru.

      6.   Koszty związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym ponosi Sklep.

 

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient – konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

2.    Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu (poniżej regulaminu).

  3.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi Klient.

4. : W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6.      Po terminie wskazanym w pkt. 2 nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że Klient skorzysta z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zakup dokonany w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą). 

7.  Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e) dostarczania prasy

§ 8.
Ochrona prywatności

1.    Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2.    Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newslettera).

3.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§ 9.
Własność intelektualna

1.    Zawartość Sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

2.      Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawarte należą do firmy SONAR Sp. z o.o.

3.    Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Sklepu lub właścicieli marek.

4.    Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 10.
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

3.  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

 

§ 11.
Rozstrzyganie sporów

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPEM, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

W swoich rozwiązaniach wykorzystujemy rozwiązania efotogallegry.

odstąpienie od umowy.pdf - pobierz